Logg inn

Vilkår og betingelser

Sist oppdatert 06. januar 2022

Vennligst les disse vilkårene for tjenesten “gibbs” (“Vilkårene”) nøye før du bruker nettstedet under domenenavnet: https://www.gibbs.no.

gibbs drives av gibbs AS, org nr 922 265 739 med registrert forretningsadresse i storgata 15, 1767 Halden, Norge. gibbs AS formidler alle transaksjoner gjennom Tjenesten og betegnes som selger. 

  • Heretter omtales gibbs som “Tjenesten” og gibbs AS som “gibbs“, “Vi” og/eller “oss”
  • Leieobjekt er en fellesbetegnelse for alt som kan leies og tjenester som kan bookes gjennom gibbs.Din tilgang til og bruk av Tjenesten er betinget på at du aksepterer disse vilkårene. Vilkårene gjelder for alle brukere, besøkende og andre som har tilgang til Tjenesten. gibbs forbeholder seg retten til å oppdatere og revidere Vilkårene. Oppdaterte Vilkår vil være tilgjengelig gjennom Tjenesten 30 dager før de trer i kraft.

   1. Registrering av konto


   1.1 Ved å registrere en konto hos oss forplikter du deg til å gi oss korrekt og fullstendig informasjon, samt til å holde denne oppdatert til enhver tid. Registrering er bare mulig for fysiske personer som er over 18 år.


   1.2 gibbs forbeholder seg retten ved mistanke om misbruk av Tjenesten eller Brukerens manglende oppfyllelse av Vilkårene, til å kontrollere Brukerens eventuelle korrespondanse med andre Brukere via Tjenesten, samt å si opp Brukerens konto med umiddelbar virkning.


   2. Annonsering


   2.1 Alle annonseringer gjennom Tjenesten skal kun utføres av fysiske og juridiske personer som har fullmakt til å inngå avtaler som angitt i disse Vilkårene.


   2.2 Det er kun tillatt å publisere annonsere med mål om å leie ut objektet.

   2.3 Alle annonseringer gjennom Tjenesten skal være etisk korrekt. Det er ikke tillatt å publisere annonser som er støtende for enkeltpersoner og folkegrupper2.4 Utleieren er ansvarlig for at opplysningene som oppgis i annonsen er korrekte og fullstendige.2.5 gibbs forbeholder seg retten til å foreta endringer eller justeringer av annonser som gibbs anser nødvendige for å oppfylle disse Vilkårene. Slike endringer kan, men trenger ikke, kommuniseres til Brukere.


   3. Leievilkår


   3.1 Utleieren garanterer ved publisering av annonsen at de har eierskap eller har rett til å leie ut leieobjektet.


   3.2 Utleiere og Leietakere er ansvarlige for å kontrollere gyldigheten av respektive Brukers legitimasjon før utlevering eller levering av leieobjektet.


   3.3 Utleieren er ansvarlig for å holde leieobjektet, samt eventuell relatert utstyr forsikret. Dette gjelder under leieperioden.


   3.4 Leietakeren er ansvarlig for å ta godt vare på leieobjektet. Så langt det er mulig, returnere/være det i samme stand som når det ble leid ut. Skulle Leietakeren påføre skade på leieobjektet gjennom uhell eller uaktsomhet er Leietakeren erstatningspliktig til Utleieren for de kostnader som påløper for Leieobjektet.


   3.5 Gjennom å reservere et leieobjekt i samsvar med Punkt 4.1 nedenfor godkjenner Leietakeren avbestillingsbetingelsene som er angitt i den respektive annonsen eller blir formidlet gjennom innboksen.


   3.6 Utleieren velger selv avbestillingsbetingelser og opplyser dette i beskrivelsen av utleieobjektet eller gjennom dialogen på innboksen i Tjenesten. Utleier står hovedansvarlig for at informasjon, regler og kontrakter angående avbestillinger blir formidlet til leietaker, samt signert.


   4. Utleie og leveranse


   4.1 En reservering av det annonserte leieobjektet oppstår når Leietaker bekrefter reservering av leieobjektet, gjennom å opprette en booking. Utleier må godkjenne eller avslå den. Deretter skal Leietaker betale leiebeløpet i samsvar med Punkt 5.1 nedenfor. En bestillingsbekreftelse sendes deretter via e-post til både Utleier og Leietaker, som inneholder informasjon om avtalen. Informasjonen i bestillingsbekreftelsen er også tilgjengelig for Brukere gjennom Tjenesten.


   4.2 Hvis en utleier har automatisk godkjenning, vil man måtte betale før man kan foreta en reservasjon. Da vil leietaker hoppe over steget reservasjon og leieobjektet vil være tilgjengelig i valgt tidsrom etter gjennomført betaling.


   4.3 Leveranse eller utlevering av leieobjekt skal skje i henhold til Utleiers og Leietakers gjensidige avtale i forbindelse med reserveringen.


   5. Online Betaling


   5.1 Betalingen av leiebeløpet blir gjort i forbindelse med reserveringen via Tjenesten og håndteres via gibbs sin samarbeidspartner Nets easy (www.ecom.nets.eu/no). Betaling skjer i Tjenesten med debit- eller kredittkort fra Visa, MasterCard, eller Vipps. 


   5.2 Ved betaling trekkes leiebeløpet fra det debit- eller kredittkortet som Leietaker har angitt i forbindelse med reservering i henhold til Punkt 4.1 ovenfor. gibbs beholder leiebeløpet på vegne av Leietaker og Utleier under hele leieperioden. Leiebeløpet overføres deretter til Utleierens angitte bankkonto, etter avdrag transaksjonsgebyret i henhold til Punkt 6 nedenfor, senest femten (15-30) dager etter betalingsdato.


   6. Priser


   6.1 Gibbs AS har alle priser for bookingsystemet synlig. Med en egen side med priser. Gibbs AS har rett til å endre priser ved å endre disse Vilkårene.


   7.  Avbestilling & reklamasjon


   7.1 Avbestilling av reservert leieobjekt kan skje av Leietaker i samsvar med avbestillingsbetingelsene som er lagt til grunn av utleier.


   7.2 Utleieren og Leietakeren har rett til å avbestille en reservasjon på grunn av omstendigheter som Utleieren eller Leietakeren selv ikke kunne forutse eller kontrollere (force majeure).


   7.3 Ved kansellering og tilbakebetaling til Leietaker, så vil ikke 3-5% av totalsummen bli refundert, siden vår samarbeidspartner (Nets easy) tar sin gebyr for den opprinnelige betalingen.


   8. Brukerens ansvar


   8.1 Brukere forplikter seg til å bruke Tjenesten i samsvar med Vilkårene.


   8.2 Brukeren har ansvar for all informasjon som publiseres via Tjenesten. Det innebærer opplysningene ved registrering av konto og det som publiseres om leieobjektet eller på annen måte gjennom Tjenesten. Brukeren må passe på at det er korrekt informasjon og at det ikke strider mot vilkårene og gjeldende lover.


   8.3 Brukeren garanterer at Brukeren har alle nødvendige rettigheter til innhold som en Bruker lager og/eller laster opp til Tjenesten.


   8.4 Gjennom å laste opp Brukerinnhold gir Brukeren gibbs ubegrenset rett til å fritt disponere det Brukerinnholdet, gjennom for.eks å behandle, tilpasse, lagre eller kopiere det og gjøre det tilgjengelig for allmennheten.


   8.5 gibbs sin bruk av det Brukerinnholdet gir ikke anledning til krav om kompensasjon fra Brukeren.


   8.6 Brukere kan holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade som påvirker gibbs eller andre på grunn av Brukerens brudd mot Vilkårene eller gjeldende lov eller som følge av annen type oppførsel.


   9. gibbs sitt ansvar


   9.1 gibbs jobber for å sikre at Tjenesten er tilgjengelig tjuefire (24) timer i døgnet. gibbs har imidlertid ikke ansvar om hele eller deler av Tjenesten er utilgjengelig når som helst eller for hvilken som helst periode, uavhengig av årsak.


   9.2 Tilgang til Tjenesten kan avbrytes midlertidig og uten forvarsel i tilfelle systemfeil, vedlikehold, reparasjon eller av andre grunner som er utenfor gibbs sin kontroll.


   9.3 Innholdet i Tjenesten er gitt «som det er» og gibbs gir ingen garantier angående innholdet.


   9.4 gibbs kommer til å samarbeide fullt ut med alle myndigheter og følge alle rettsavgjørelser som krever utlevering av personopplysninger eller stedsinformasjon for noen som har publisert innhold i strid med Vilkårene.


   10. Ansvarsbegrensning


   10.1 gibbs fraskriver seg herved, i den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, ansvar for direkte og indirekte skader og/eller tap. Samt skader påført Brukere eller tredjepart i forbindelse med bruken eller utfordringer med bruken av Tjenesten. Uansett hvordan skaden oppstår og uansett om skaden er forårsaket av uaktsomhet, kontraktsbrudd, eller annet årsak.


   10.2 Begrensning av ansvar (i dette avsnittet) endrer eller begrenser ikke en Brukers rettigheter som forbruker og utelukker eller begrenser ikke ansvar i den utstrekning som ikke er tillatt i gjeldende lov.


   11. Oppsigelse av konto


   11.1 gibbs har rett til, etter eget skjønn og uten forvarsel, begrense en Brukers tilgang til Tjenesten og/eller å nekte all korrespondanse med en Bruker i tilfelle:


  • Det skjer en regulatorisk endring som begrenser gibbs sin evne til å tilby tilgang til Tjenesten
  • Enhver hendelse utenfor gibbs sin kontroll som hindrer gibbs fra å tilby tilgang til Tjenesten inkludert, men ikke begrenset til, tekniske problem, kapasitetsproblem og kommunikasjonsproblem
  • gibbs mener at en Bruker misbruker Tjenesten eller på annet vis handler i strid med Vilkårene.
  • gibbs har rett til å fjerne opplysninger Brukeren legger inn i Tjenesten, for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til lovverk.

   12. Personopplysninger


   12.1 Bruk av Tjenesten innebærer behandling av personopplysninger for ulike formål. gibbs er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger som gibbs, eller andre på vegne av gibbs, utfører innenfor rammen for Tjenesten. Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en person, for eksempel navn og adresse.


   12.2 Gjennom å akseptere Vilkårene samtykker Brukerne til at gibbs behandler


   (i) Kontaktopplysninger som navn, e-post, telefonnummer og adresse(ii) Betalingsopplysninger som debit- eller kredittkort eller bankkonto for utbetaling, (iii) Geografisk posisjon som koordinater, (iv) Detaljert ordrehistorikk inkludert kvittering og tidspunkter, (v) IP-adresse (vi) Brukerinformasjon som er lagt inn i annonser.


   13. Intellektuelle eiendomsrettigheter


   Om annet ikke angis i disse Vilkårene eller i Tjenesten, eier gibbs AS, eller gibbs sin lisensgiver samtlige intellektuelle og andre rettigheter, inkludert opphavsrett og rettigheter til varemerke. Brukere får ikke uten gibbs sin skriftlige samtykke distribuere, fremvise eller kopiere brukerinnholdet i Tjenesten.


   14. Annet


   14.1 Om noen bestemmelse i disse Vilkårene anses å være ulovlig, ugyldig eller ikke håndhevbar av andre grunner, skal denne bestemmelsen ansees utelatt og skal ikke påvirke gyldigheten eller håndhevelsen av noen av de gjenværende bestemmelsene i vilkårene.


   14.2 Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom gibbs og Bruker angående bruk av Tjenesten (gibbs) og erstatter alle tidligere avtaler og erklæringer med hensyn til dette.


   14.3 Disse Vilkårene er utarbeidet og skal tolkes i henhold til Norsk lov.


   Hvis du har noen spørsmål angående disse vilkårenen eller noe annet kan du kontakte oss på [email protected]