Logga in

Villkor

Senast uppdaterad 6 januari 2022

Läs dessa användarvillkor "gibbs" ("Villkoren") noggrant innan du använder webbplatsen under domännamnet: https://www.gibbs.no.

gibbs drivs av gibbs AS, org nr 922 265 739 med registrerad företagsadress på Storgata 15, 1767 Halden, Norge. gibbs AS förmedlar alla transaktioner genom Tjänsten och kallas säljaren. 

   • I fortsättningen hänvisas till gibbs som "Tjänsten" och gibbs AS som "gibbs", "Vi" och/eller "oss"
   • Hyresobjekt är ett samlingsbegrepp för allt som kan hyras och tjänster som kan bokas genom gibbs.Din tillgång till och användning av tjänsten är beroende av att du godkänner dessa villkor. Villkoren gäller för alla användare, besökare och andra som har tillgång till Tjänsten. gibbs förbehåller sig rätten att uppdatera och revidera villkoren. Uppdaterade villkor kommer att vara tillgängliga via tjänsten 30 dagar innan de träder i kraft.

    1. Registrering av konto

    1.1 Genom att registrera ett konto hos oss förbinder du dig att förse oss med korrekt och fullständig information, samt att alltid hålla denna uppdaterad. Registrering är endast möjlig för fysiska personer som är över 18 år.

    1.2 gibbs förbehåller sig rätten att, i händelse av misstänkt missbruk av Tjänsten eller Användarens underlåtenhet att uppfylla Villkoren, kontrollera Användarens eventuella korrespondens med andra Användare via Tjänsten, samt att avsluta Användarens konto med omedelbar verkan.

    2. Reklam

    2.1 All annonsering genom Tjänsten får endast utföras av fysiska och juridiska personer som är behöriga att ingå avtal enligt dessa Villkor.

    2.2 Det är endast tillåtet att publicera annonser i syfte att hyra ut objektet. I ren marknadsföringssyfte där uthyrning sker genom andra kanaler än Tjänsten är inte tillåtet. Detta innebär att annonsera på Tjänsten och göra betalningar utanför Tjänsten. Det anses vara ren marknadsföring och kan leda till uteslutning från Tjänsten.

    2.3 Om det finns flera hyresrätter i en annons, t ex 3 olika högtalare i en och samma annons. Då är detta inte tillåtet. Detsamma gäller om det finns flera annonser för samma hyresobjekt. Men om det är samma typ av högtalare kan detta placeras i en annons genom att ange antalet högtalare som finns att hyra.

    2.4 Hyresvärden ansvarar för att uppgifterna i annonsen är korrekta och fullständiga.

    2.5 Annonsens titel och beskrivning ska vara tydlig och beskriva hyresobjektet på bästa sätt. Annan information som beskriver något annat än hyresobjektet, erbjudanden som faller utanför hyresobjektet, externa länkar och kontaktuppgifter är inte tillåtna.

    2.6 Det är inte tillåtet att annonsera erbjudanden som är orealistiska. gibbs förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta publicering av annonser som enligt gibbs bedöms vara felaktiga och/eller orealistiska.

    2.7 Priserna för annonserna ska motsvara det pris hyresvärden normalt driver med. En avvikelse som leder till högre priser för annonserna än hyresvärdens externa hemsidor accepteras inte. Om annonsen är billigare någon annanstans kan gibbs göra anspråk på att få depositionen för kundens räkning.

    2.8 Alla annonser via Tjänsten måste vara etiskt korrekta. Det är inte tillåtet att publicera annonser som är kränkande för individer och grupper av människor.

    2.9 gibbs förbehåller sig rätten att göra ändringar eller justeringar av annonser som gibbs anser nödvändiga för att uppfylla dessa villkor. Sådana ändringar kan, men behöver inte, meddelas Användare.

    3. Hyresvillkor

    3.1 Uthyraren garanterar vid publicering av annonsen att denne har äganderätt eller rätt att hyra hyresfastigheten.

    3.2 Uthyrare och Hyrestagare ansvarar för att kontrollera giltigheten av respektive Användares legitimation innan överlämnande eller leverans av hyresobjektet.

    3.3 Uthyraren ansvarar för att hyresobjektet, liksom all tillhörande utrustning, är försäkrad. Detta gäller under hyrestiden.

    3.4 Hyresgästen ansvarar för att hyresobjektet tas väl hand om. Så långt det är möjligt lämna tillbaka/vara i samma skick som när det hyrdes ut. Skulle Hyrestagaren orsaka skada på hyresobjektet genom olycka eller vårdslöshet, är Hyrestagaren skyldig att ersätta Uthyraren för de kostnader som uppkommit för Hyresobjektet.

    3.5 Genom att reservera ett hyresobjekt enligt punkt 4.1 nedan godkänner Hyresgästen de avbokningsvillkor som anges i respektive annons eller förmedlas via inkorgen.

    3.6 Uthyraren väljer själv avbeställningsvillkoren och anger detta i beskrivningen av hyresobjektet eller genom dialogen på inkorgen i Tjänsten. Hyresvärden ansvarar i huvudsak för att information, regler och avtal gällande avbeställning kommuniceras till hyresgästen och undertecknas.

    4. Uthyrning och leverans

    4.1 En reservation av det utannonserade hyresobjektet sker när Hyresgästen bekräftar reservation av hyresobjektet, genom att identifiera sig med Användarprofilen. Hyresvärden måste godkänna eller avslå detta inom 72 timmar. Hyresgästen ska då betala hyresbeloppet enligt punkt 5.1 nedan. En orderbekräftelse skickas sedan via e-post till både Uthyraren och Hyresgästen som innehåller information om avtalet. Informationen i orderbekräftelsen är också tillgänglig för Användare genom Tjänsten.

    4.2 Om en hyresvärd har ett automatiskt godkännande måste du betala innan du kan göra en reservation. Då hoppar hyresgästen över bokningssteget och hyresobjektet blir tillgängligt under den valda tidsperioden efter genomförd betalning.

    4.3 Leverans eller leverans av hyresobjektet ska ske i enlighet med Uthyrarens och Hyrestagarens ömsesidiga överenskommelse i samband med bokningen.

    5. Betalning

    5.1 Betalning av hyresbeloppet görs i samband med bokningen via Tjänsten och hanteras via gibbs partner Nets easy (www.ecom.nets.eu/no). Betalning sker i Tjänsten med betal- eller kreditkort från Visa, MasterCard eller Vipps. 

    5.2 Vid betalning dras hyresbeloppet från det betal- eller kreditkort som Hyresgästen har angivit i samband med bokningen enligt punkt 4.1 ovan. gibbs behåller hyresbeloppet för hyresgästens och hyresvärdens räkning under hela hyresperioden. Hyresbeloppet överförs sedan till Uthyrarens angivna bankkonto, efter avdrag för Gibbs serviceavgift enligt punkt 6 nedan, senast femton (15) dagar efter hyresperiodens utgång.

    5.3 Vid uppsägning av hyra återbetalas pengar till hyresgästen i enlighet med de avbokningsvillkor som avtalats mellan hyresvärden och hyresgästen. När uppsägningen är genomförd och gibbs får skriftlig besked från hyresgäst och hyresvärd skickas ett meddelande direkt till vår samarbetspartner Nets easy som sköter återbetalningen. Det brukar ta mellan 5-15 dagar innan återbetalningen är klar och pengarna syns på kortet igen.

    6. Priser

    6.1 Gibbs AS har alla priser för bokningssystemet synliga. Vi har en egen produktsida med priser. Gibbs AS har rätt att ändra priser genom att ändra dessa villkor.

    7. Avbokning & reklamation

    7.1 Hävning av reserverat hyresobjekt kan göras av Hyresgästen i enlighet med av hyresvärden uppställda avbokningsvillkor.

    7.2 Uthyraren och Hyrestagaren har rätt att avboka en reservation på grund av omständigheter som Uthyraren eller Hyrestagaren inte kunde förutse eller kontrollera (force majeure).

    7.3 Vid avbokning och återbetalning till Hyresgästen kommer 3-5% av det totala beloppet inte att återbetalas, eftersom vår partner (Nets easy) tar sin avgift för den ursprungliga betalningen.

    8. Användarens ansvar

    8.1 Användare åtar sig att använda Tjänsten i enlighet med Villkoren.

    8.2 Användaren ansvarar för all information som publiceras via Tjänsten. Detta inkluderar informationen vid registrering av konto och vad som publiceras om hyresfastigheten eller på annat sätt genom Tjänsten. Användaren måste säkerställa att informationen är korrekt och att den inte strider mot villkoren och gällande lagar.

    8.3 Användaren garanterar att Användaren har alla nödvändiga rättigheter till innehåll som en Användare skapar och/eller laddar upp till Tjänsten.

    8.4 Genom att ladda upp användarinnehåll ger användaren gibbs obegränsad rätt att fritt förfoga över det användarinnehållet, till exempel genom att bearbeta, anpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten.

    8.5 gibbs användning av Användarinnehållet ger inte upphov till krav på ersättning från Användaren.

    8.6 Användare kan hållas ansvariga för förlust eller skada som påverkar gibbs eller andra på grund av användarens brott mot villkoren eller tillämplig lag eller som ett resultat av andra typer av beteende.

    9. Gibbs ansvar

    9.1 gibbs arbetar för att säkerställa att Tjänsten är tillgänglig tjugofyra (24) timmar om dygnet. gibbs ansvarar dock inte om hela eller delar av tjänsten är otillgänglig när som helst eller under någon period, oavsett orsak.

    9.2 Tillgången till tjänsten kan avbrytas tillfälligt och utan förvarning i händelse av systemfel, underhåll, reparation eller av andra skäl utanför gibbs kontroll.

    9.3 Innehållet i Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick" och gibbs lämnar inga garantier angående innehållet.

    9.4 gibbs kommer att samarbeta fullt ut med alla myndigheter och följa alla domstolsbeslut som kräver avslöjande av personuppgifter eller platsinformation för alla som har publicerat innehåll i strid med villkoren.

    10. Ansvarsbegränsning

    10.1 gibbs frånsäger sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, ansvar för direkta och indirekta skador och/eller förluster. Samt skador orsakade av Användare eller tredje part i samband med användningen eller utmaningar med användningen av Tjänsten. Oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakats av vårdslöshet, avtalsbrott eller annan orsak.

    10.2 Ansvarsbegränsning (i detta avsnitt) ändrar eller begränsar inte en användares rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i den utsträckning som inte tillåts enligt tillämplig lag.

    11. Uppsägning av konto

    11.1 gibbs har rätt att, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, begränsa en Användares åtkomst till Tjänsten och/eller vägra all korrespondens med en Användare i händelse av:

   • Det finns en regeländring som begränsar gibbs möjlighet att erbjuda tillgång till tjänsten
   • Varje händelse utanför gibbs kontroll som hindrar gibbs från att ge åtkomst till tjänsten inklusive, men inte begränsat till, tekniska problem, kapacitetsproblem och kommunikationsproblem
   • gibbs anser att en användare missbrukar tjänsten eller på annat sätt agerar i strid med villkoren.
   • gibbs har rätt att ta bort information som Användaren går in i Tjänsten för att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med lagstiftning.

    12. Personuppgifter

    12.1 Användning av Tjänsten innebär behandling av personuppgifter för olika ändamål. gibbs är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som gibbs, eller andra på uppdrag av gibbs, utför inom ramen för Tjänsten. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person, till exempel namn och adress.

    12.2 Genom att acceptera villkoren samtycker användarna till gibbs bearbetning

    (i) Kontaktinformation såsom namn, e-post, telefonnummer och adress (ii) Betalningsinformation såsom betal- eller kreditkort eller bankkonto för betalning, (iii) Geografisk plats såsom koordinater, (iv) Detaljerad orderhistorik inklusive kvitto och gånger, (v) IP-adress (vi) Användarinformation som anges i annonser.

    13. Immateriella rättigheter

    Om inte annat anges i dessa villkor eller i tjänsten äger gibbs AS eller gibbs licensgivare alla intellektuella och andra rättigheter, inklusive upphovsrätt och varumärkesrättigheter. Användare får inte distribuera, visa eller kopiera användarinnehållet i tjänsten utan gibbs skriftliga medgivande.

    14. Övrigt

    14.1 Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa av andra skäl, ska denna bestämmelse anses utelämnad och ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av någon av de återstående bestämmelserna i villkoren.

    14.2 Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan gibbs och Användaren angående användningen av Tjänsten (gibbs) och ersätter alla tidigare avtal och deklarationer med avseende på detta.

    14.3 Dessa villkor har upprättats och ska tolkas i enlighet med norsk lag.

    Om du har några frågor angående dessa villkor eller något annat kan du kontakta oss på [email protected]